• English
  • 中文

三藩市 11:30 粵語堂

 
Date Service Preacher Title
2018-03-18 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 整裝待發 隨時候命
2018-03-18 三藩市堂11:30粵語堂 鄺沃良牧師 「喺定唔喺」 To be or not to be
2018-03-04 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 我願意!
2018-02-25 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 兄弟如手足
2018-02-18 三藩市堂11:30粵語堂 Rev. Steven Chen 神家裡的人
2018-02-11 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 我是誰?
2018-02-04 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 踩過界
2018-01-28 三藩市堂11:30粵語堂 Anna Leung 信靠神子
2018-01-14 三藩市堂11:30粵語堂 鄺沃良牧師 高位僕人
2018-01-07 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 送舊迎新的福音
2017-12-31 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 祢的信實廣大
2017-12-24 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 有子萬事足
2017-12-10 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 恩典越大,代價越高
2017-12-03 三藩市堂11:30粵語堂 Anna Leung 我們是從神生的兒女
2017-11-26 三藩市堂11:30粵語堂 劉澤華牧師 [en:]To Get and Not Forget蒙恩、忘恩、感恩、報恩
2017-11-12 三藩市堂11:30粵語堂 陳敏誠牧師 奉獻,點樣做?
2017-11-05 三藩市堂11:30粵語堂 余啟泉牧師 「心」入「錢」出的奉獻
2017-10-29 三藩市堂11:30粵語堂 Anna Leung 父怎樣差遣了我, 我也照樣差遣你們
2017-10-22 三藩市堂11:30粵語堂 范梁惠玲傳道 把握時機,實踐使命
2017-10-15 三藩市堂11:30粵語堂 馮永樑牧師 成為大使命主導的教會