• English
  • 中文

每週教會程序表

Title
2018.08.19
 1 file(s)  2 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年08月17日 星期五 Download
2018.08.19
 1 file(s)  2 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年08月17日 星期五 Download
2018.08.12
 1 file(s)  5 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年08月10日 星期五 Download
2018.08.12
 1 file(s)  9 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年08月09日 星期四 Download
2018.07.29
 1 file(s)  7 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年08月05日 星期日 Download
2018.08.05
 1 file(s)  4 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年08月05日 星期日 Download
2018.08.05
 1 file(s)  11 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年08月03日 星期五 Download
2018.07.29
 1 file(s)  7 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年07月26日 星期四 Download
2018.07.22
 1 file(s)  11 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年07月21日 星期六 Download
2018.07.22
 1 file(s)  9 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年07月19日 星期四 Download
2018.07.15
 1 file(s)  10 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年07月13日 星期五 Download
2018.07.15
 1 file(s)  6 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年07月13日 星期五 Download
2018.07.08
 1 file(s)  8 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年07月06日 星期五 Download
2018.07.08
 1 file(s)  8 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年07月06日 星期五 Download
2018.07.01
 1 file(s)  2 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年06月29日 星期五 Download
2018.07.01
 1 file(s)  4 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年06月28日 星期四 Download
2018.06.24
 1 file(s)  4 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年06月22日 星期五 Download
2018.06.24
 1 file(s)  6 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年06月22日 星期五 Download
2018.06.17
 1 file(s)  5 downloads
程序表, 帝利市堂11:00英語堂 2018年06月15日 星期五 Download
2018.06.17
 1 file(s)  6 downloads
程序表, 帝利市堂09:30粵語堂 2018年06月15日 星期五 Download
    x
    由於粵語午堂,於勞工節週末舉行退修會, 9/2 的粵語午堂崇拜及主日學將暫停一次。至於沒有機會參加退修會的午堂弟兄姊妹,可選擇參加 10:00 的粵語早堂或其他崇拜。