• English
  • 中文

網上敬拜

網上崇拜注意事項

為讓我們於崇拜直播期間能專心敬拜主,請弟兄姊妹留意以下事項:


帝利市粵語堂 9:30 網上敬拜

帝利市英文堂 11:15 網上敬拜

帝利市英文堂 11:15 網上默想歌曲

三藩市國語堂 11:00 網上敬拜